Skip to content

RESPONSABILITATS I FESTES

Partit Popular de Ciutadella

Davant sa notícia apareguda en es mitjans de comunicació, en referència a sa denúncia presentada per sa família de sa dona que va morir en es jocs des Pla d’aquest darrer Sant Joan, en contra de s’ex-Alcalde de Ciutadella i en contra dets regidors responsables de ses nostres festes, es Partit Popular de Ciutadella vol manifestar lo següent:

 

1) Recolzam totes ses actuacions duites a terme, tant per s’ex Alcalde José Maria de Sintas, com per part des regidors responsables, en quant a sa preparació i execució de ses festes de Sant Joan. Es van seguir tots es protocols d’actuacions estipulats, que amb ets anys s’han anat millorant, i que sempre han estat supervisats pes tècnics en seguretat.

2) Lamentam que, a pesar d’haver fet tot allò que marquen ses normes establertes, s’Alcalde de Ciutadella, sense tenir cap responsabilitat directe amb s’accident, hagués dimitit davant ses pressions rebudes i es sentit de culpabilitat que el va embargar per aquell tràgic accident.

2) S’Ajuntament de Ciutadella, ha posat i segueix posant totes ses mesures de seguretat en es seu abast per poder evitar, en sa mesura de lo possible, que fets tan tràgics com aquests no es tornin a repetir. Però també som conscients que sempre hi haurà un component de risc que serà impossible eliminar del tot, a no ser, que ses nostres festes perdin es seu sabor i es seu encant.

3) S’està elaborant mitjançant un conveni amb es Govern de ses Illes Balears, es Consell insular de Menorca i es propi Ajuntament de Ciutadella un Pla d’Autoprotecció, amb s’objectiu de minimitzar, en es màxim, es possibles accidents que es puguin produir durant es jocs des Pla i en altres moments forts de ses nostres festes, sempre tenint en compte que es perill, donada sa pròpia idiosincràsia de sa festa i sa massificació, sempre hi serà present.

4) No podem deixar de pensar, en totes ses persones, que d’una manera o d’una altra, fan sa festa, participen de sa festa i són sa festa. Mos referim as cavalls i es cavallers. Ells són es màxims protagonistes de ses festes que, moltes vegades, posen en risc sa seua vida. De fet, degut en es tràgic accident d’enguany, es cavall va haver de ser sacrificat, i es cavaller que el qualcava, va estar en un estat de salut molt greu durant molt de temps. Així, per sa negligència d’altres, es cavalls i cavallers posen en perill ses seves vides amb s’únic alicient de que tots puguem gaudir de ses millors festes del món.

5) Respectam i respectarem ses decisions judicials, però en el ben entès que s’Ajuntament té, primer de tot, s’obligació de vetllar per ses festes des nostro poble. Té s’obligació de vetllar per sa seguretat, està clar, però també vetllar perquè ses festes no perdin sa seva essència. S’ha de trobar s’equilibri entre aquests dos conceptes, de forma que puguem seguir conservant es mateix Sant Joan que hem sabut transmetre de pares a fills des de fa centenars d’anys, minimitzant en tot lo possible es riscs que una festa d’aquestes característiques comporta.


Deja un comentario

Your email address will not be published.