El PSOE vol aturar les obres de la carretera general – menorca al día
Skip to content

El PSOE vol aturar les obres de la carretera general

PSOE Menorca

El Grup Socialista al Consell porta pel ple insular de gener una proposta relativa a la suspensió temporal d’obres de reforma de la carretera general.
La proposta inclou quatre punts d’acord. En el primer es sol•licita que “atesa la petició de suspensió temporal parcial formulada per la UTE adjudicatària de les obres, el govern del Consell Insular de Menorca acordi dita suspensió, resolgui amb la màxima transparència, legitimitat i defensa de l’interès públic les divergències sorgides amb les empreses adjudicatàries des de la seguretat jurídica i que incorpori dins la suspensió temporal i parcial l’execució de les obres del tram de la carretera Me-1 entre Alaior i Maó en tot allò que afecti les interseccions que en l’actual planificació es pretenen resoldre amb rotondes a doble nivell (soterrades) i que les programi de tal manera que les obres es posposin per a després de les eleccions de dia 24 de maig.”
El segon proposa que “en defensa de l’interès general i davant la proximitat de les eleccions, el Govern del Consell Insular de Menorca suspengui totes les tramitacions administratives sobre possibles actuacions als trams de la carretera Me-1 amb les obres encara no adjudicades, limitant-se a efectuar-hi intervencions de conservació i de manteniment.”
En el tercer punt d es demanda que el Consell “acordi formalment de sol•licitar del Ministeri de Foment la reprogramació de les obres incloses en el Conveni en matèria de carreteres signat entre ambdues administracions, tal com ja s’ha fet en diverses ocasions.”
El darrer punt exposa la necessitat que, “per tal d’incrementar la transparència del procés de licitació, adjudicació i execució de les obres de millora del tram Maó – Alaior de la carretera Me-1, el Govern del Consell complementi els expedients administratius vinculats a l’obra que actualment es poden consultar a la web del CIMe, amb l’informe de valoració de les ofertes relatives a la contractació de les obres, els informes i actes elaborats per la Direcció d’obres, i els informes i actes de la Coordinació en matèria de seguretat i salut.”
En els antecedents de la iniciativa es cita la resolució que la Junta Executiva Insular del PSOE Menorca va acordar sobre aquest tema el passat 9 de gener.

S’hi exposa el fet que el PSOE comparteix la necessitat de fer “tots els esforços possibles per a garantir la seguretat de la carretera Me-1,” adequant la seva

 

 

 

capacitat a la demanda. “Però no així. La majoria política –del PP- no pot ser emprada de patent per emparar qualsevol decisió presa des de l’arbitrarietat. I encara més si ho és en contra del respecte al medi ambient, el territori i el paisatge exigibles a tot govern d’una illa Reserva de Biosfera.”
També s’hi exposa com la forta contestació social que es va produir amb l’inici de les obres és cada vegada major “davant la destrucció irreversible del paisatge i del territori que la desmesura injustificada de les obres està provocant. (…) Les mostres de desacord se succeeixen i, més enllà d’algunes extemporànies sortides de to molt minoritàries, que condemnam, les protestes assoleixen cada vegada més legitimació davant l’obstinació política i la manca de respecte demostrada públicament pel govern del Consell cap a qui no pensa com ells (amb l’única excepció del grup Menorquins pel Territori)”
A partir d’aquesta realitat també es posa l’accent en com, ja “que bona part de les obres haurà de dur-les a terme el govern del Consell que surti elegit a les eleccions del mes de maig, el PSOE va acordar el passat mes d’octubre reclamar públicament i davant el Ple del Consell la suspensió de l’execució de les obres de la carretera entre Alaior i Maó en tot allò que afecta les rotondes a doble nivell. Demanàvem que es posposessin per a després de les eleccions. La proposta permetia tirar endavant totes les mesures encaminades a millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit i deixava en mans de les menorquines i menorquins la validació o no de les rotondes a doble nivell.”
Però la proposta fou rebutjada amb arguments “de caràcter tècnic i econòmic no justificats. El govern del Consell no va exposar ni un sol motiu que demostrés inviable la petició. Mentrestant, les obres, començades sense que hagués estat adjudicada la seva direcció facultativa i sense Pla de Seguretat i Salut definitivament aprovat, seguien avançant entre accidents -sortosament sense gravetat- amb gran ocupació de terrenys i amb moviments de terres d’una gran magnitud, amb el consegüent increment de cost econòmic. Uns increments de costos territorials, paisatgístics i econòmics que possiblement eren evitables amb una bona planificació i direcció tècnica.”
Finalment, les empreses adjudicatàries de l’obra van registrar en el Consell, dia 18 de desembre, “una petició per tal de procedir a la modificació del projecte iniciat i la suspensió temporal parcial de les obres. De la petició dels adjudicataris de les obres se n’infereixen unes controvèrsies tècniques significatives entre el projecte definitivament aprovat pel Consell i l’obra efectiva sobre el terreny.”
Però més enllà de la justificació de les peticions, “que els professionals del servei de carreteres del Consell hauran de confirmar o desmentir tècnicament; la petició de negociar un projecte modificat tres mesos després de començar les obres

 

 

 

agreuja la sensació d’improvisació causada per tants de canvis tècnics provocats per decisions polítiques arbitràries i, malauradament, obre dubtes tècnics i administratius sobre el procés seguit fins ara. Per tant, és del tot necessari que el Consell clarifiqui públicament, amb màxima transparència, totes les incògnites”
A més, en un comunicat oficial, el Consell afirma que ‘no es contempla, ni s’ha adquirit cap compromís amb la UTE, sobre l’increment del cost de les obres’ mentre que el mateix comunicat també diu que el Consell defensarà els interessos públics ‘dins del més estricte marc legal i amb la flexibilitat que la llei contempla.’ “El Consell ha d’explicar clarament quina és aquesta flexibilitat legal i com pensa aplicar-la, perquè entenem que dels informes tècnics i jurídics que necessàriament hauran d’emetre els serveis professionals del Consell no es pot esperar altra cosa que l’aplicació rigorosa i justa de la llei.”
Però en el mateix comunicat afirmen que “Si aquesta defensa (dels interessos públics) comporta la suspensió de la licitació per diferències econòmiques insalvables, ho assumirà com una més de les seves responsabilitats”. Per tant, “la petició formal de suspensió temporal parcial de les obres per part de les empreses adjudicatàries suposa una immillorable oportunitat al Consell per obrir una revisió formal i total de la planificació de les obres, cosa que permet posposar la construcció de les rotondes per a després de les eleccions sense costos econòmics afegits significatius.”
En qualsevol cas, l’obertura de negociacions amb els adjudicataris de les obres, més enllà de què impliqui, o no, la revisió dels preus de partides d’obra significatives (que s’agreujarien amb la construcció efectiva de les rotondes), sí que obligarà a revisar la programació temporal de les actuacions previstes; cosa que fa encara més raonable que mai incloure la reprogramació temporal de la construcció de les rotondes de la discòrdia i posposar-les fins passades les eleccions, quan el nou govern sorgit de la voluntat democràtica de les menorquines i els menorquins estarà plenament legitimat per decidir.”


Deja un comentario

Your email address will not be published.