Skip to content

UPCM PREGUNTA POR EL ROBO DE 5 KAYAKS DE LOS 10 ADQUIRIDOS POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL SERVICIO DE SOCORRISMO DE PLAYAS Y OTRAS CUESTIONES

Joan Triay. Portavoz UPCM

1ª En la resolución de turismo número 11 de 26-05-2015 firmada por el alcalde en funciones, cuyo “assumpte” es: “comprar el material necessari pel desenvoluament del servei de vigilancia a les platges del municipi”, se lee textualmente:

“Atès que, una de les eines importants de feina en aquests llocs de vigilancia, són les tables de rescat, i que en temporades anteriors vàrem adquirir 10 caiacs per fer la labor de les tables de rescat, i de moment degut a robatoris ens queden 5.

Atès que, pel bon desevolupament de les seves tasques, a cada lloc de vigilancia hem de comptar amb una tabla de rescat, millor que caiac, tenim la necessitat d’adquirir per aquesta temporada 6 tables de rescat, ja que tenim pressupost suficient i són eines molt necessàries.

Atès que, l’empresa… ens presenta un pressupost pel material esmentat i el transport, que ascendeix a, 6.259,33 €…

Resolc: Adquirir 6 tables de rescat… per un import de 6.259,33 euros…”

¿Cuándo se compraron los kayaks?

2ª ¿Cuánto costaron los 10 kayaks?

3ª Si “a cada lloc de vigilancia hem de comptar amb una tabla de rescat, millor que caiac” ¿Entonces por qué se compraron kayaks y no tablas de rescate?

4ª ¿En qué fecha ha sido hurtado cada uno de los kayaks robados?

5ª ¿Se ha realizado alguna gestión tendente a la recuperación del material robado y en que fecha se han interpuesto las correspondientes denuncias por estos robos?

6ª ¿Qué medidas se han tomado para evitar este extraordinario porcentaje de robos de kayaks de la mitad (50 %) de los adquiridos (5 de 10)?

7ª ¿Aprobó el 20-05-2015 la Junta de Gobierno a propuesta de la regidora de fiestas alquilar una pantalla leds de 5,10 por 2,80 metros y equipo de sonido por importe de 18.327,87 euros para retransmitir algunas emisiones de IB3 de ciertos actos que se celebran es Dia des Be y las Fiestas de Sant Joan 2015?

8ª ¿Se dice textualmente en la propuesta de la regidora de fiestas que se alquila la pantalla y equipo de sonido “per tal que pugui ser col·locada a la plaça del Bastió de sa Font per a la retransmissió televisiva dels primers tocs de fabiol dels Dia des Be i dissabte de Sant Joan (21 i 23 de Juny) i a la plaça des Born per a la retransmissió televisiva dels jocs i caragols des Pla del capvespre del Dia de Sant Joan  (24 de juny), per un import total, IVA inclòs, de 18.327,87 €, d’acord amb el pressupost adjunt, i tenint també en compte que igualment inclou el muntatge i desmuntatge als dos llocs comentats… i que el desmuntatge del dia 23 de juny haurà de ser abans de les 16 hores”?

9ª ¿Verdad que, efectivamente, se procedió a realizar todas estas operaciones, incluso alquilar, montar y desmontar la pantalla y equipo de sonido es Dia des Be?

10ª ¿Verdad que, sin embargo, es Dia des Be IB3 no retransmitió es primer toc de fabiol y por lo tanto se tiró el dinero destinado a alquilar, montar y desmontar la pantalla ese día, sin sacar ningún provecho en absoluto de la cantidad pagada correspondiente a es Dia des Be por el alquiler, montaje y desmontaje de la pantalla y equipo de sonido?

11ª Teniendo en cuenta que el alquiler de una pantalla de exactamente las mismas dimensiones, montaje, desmontaje, etc., para el Dia de Sant Joan costó en 2013 la cantidad de 5.445 euros, o sea menos de la tercera parte de lo que el Ayuntamiento pagará este año y comprobando que en 2013 se alquiló la pantalla por un solo día, es decir la tercera parte de los tres días que se ha alquilado en 2015.

¿Entonces, a la vista de la palpable negligencia cometida al no enterarse previamente de los actos que iba a retransmitir IB3, o, caso de llegar a enterarse, de no ajustar el contrato a las transmisiones de los actos de las Fiestas que realmente iba a emitir IB3, puede estimarse la cantidad tirada como consecuencia de esta propuesta de la regiduría de fiestas en aproximadamente la tercera parte de la factura a abonar, es decir en unos 6.109,29 euros?

12ª ¿Se emitió el 22-05-2015 “resolución de personal número 159”, que tenía por “assumpte”: “reintegrament de les quantitats deixades de percebre en concepte de complement de productivitat als subinspectors de la policia local des de l’aprovació de la resolución de personal 40/2012?

13ª ¿La resolución de personal 159/2015 (ampliamente publicitada mediante declaraciones a la prensa del ex – alcalde y ex – regidora Juana Mari Pons), fue posteriormente anulada (sin publicidad ni declaración pública alguna) mediante la ulterior resolución de personal  186 de 11-06-2015 firmada también por Juana Mari Pons que tenía por “assumpte”: “deixar sense efectes la resolución de personal núm. 159/2015 de 22 de maig”?

14ª ¿Se emitió decreto de personal 251/2014 de 13-1-2014 firmado por el alcalde Ramón Sampol Antich resolviendo dejar sin efectos los complementos de productividad que perciben el inspector y los subinspectores de policía, que –pese a las públicas declaraciones del  alcalde- nunca ha sido anulado?

15ª ¿Se incorporaba sobre el texto de dicha resolución firmada por el Sr. Sampol “informe” en el que se reproduce parte de una sentencia judicial indicando que “Desde el 2008 el Ayuntamiento de Ciutadella ha venido remunerando como complemento de productividad una serie de servicios que ya se incluían dentro de las funciones propias del cargo de subinspector. Así se desprende del artículo 12e) del Reglamento de la Policía Local de Ciutadella”.

16ª ¿Se ha emitido desde secretaría el siguiente informe, que, por razones de espacio se reproduce parcialmente, respecto de la resolución de personal 159/2015 (ampliamente publicitada mediante declaraciones a la prensa del ex – alcalde y ex – regidora Juana Mari Pons), posteriormente anulada (sin publicidad ni declaración pública alguna) a la vista de dicho informe?

“Analitzat l’informe del tècnic de recursos humans de 12 de maig de 2015, en base al qual s’adopta la resolució 159/2015, i el contingut d’aquesta resolució resulta que per part de la que subscriu no està conforme a la mateixa per diversos motius:

PRIMER: Per que en l’expedient 2015/4614 no consta informe d’intervenció que autoritzi la despesa ni informe detallat que especifiqui el càlcul de les quantitats concretes que es resol abonar als subinspectors.

SEGON: Per que en cap moment es fa referència al recurs contenciós interposat pels subinspectors, davant el Jutjat Contenciós número 3 de Palma de Mallorca, procediment de drets fonamentals 1/2015, ni consta a aquesta secretaria qualsevol negociació, acord, o d’altres, entre les defenses de les parts intervinents.

TERCER: Com a conseqüència del motiu segon, per la falta de competència per varis motius per part de la regidora delegada de personal en la signatura d’aquest decret i que pot intercedir greument en el contenciós dels drets fonamentals que està en marxa, i que en cap moment s’ha tingut en compte per part de l’àrea de personal. Per resolució d’Alcalde es va trametre l’expedient administratiu al jutjat, es resol que l’Ajuntament es personi en el procediment contenciós i es designa un advocat com a direcció tècnica per a la millor defensa dels interessos municipals.

Amés estem davant un abonament de quanties superior a 6.000 que són objecte d’aprovació per la junta de govern per delegació expressa de l’Alcalde o per decret d’Alcaldia si aquest recuperas  la competència.

Amés estem davant una competència material que és l’extensió dels efectes d’una execució de sentència judicial i que per la Llei 7/1985 de base de règim local, i per la Llei 29/1998 de Jurisdicció Contenciosa Administrativa és pròpia de l’Alcalde i no de la regidora de personal.

QUART: Per que es fa una extensió dels efectes de la sentència 336/2014 de 11 de juny de 2014, favorable a l’inspector Ignasi Camps cap als subinspectors, dit amb tots els respectes, d’una manera molt lleugera, sense, a criteri de la que subscriu, d’una fonamentació justificada i suficient que la faci suficientment sostenible.

No es té en compte en aquesta extensió dels efectes de la sentència ni en l’informe ni en la resolució dels requisits o pressupostos processals necessaris per dur-la a terme i per tant, molt menys són objecte d’anàlisis i ponderació. Aquests requisits procedimentals que a criteri de la que subscriu hauria haver estat objecte d’analisis són:

  1. a) la naturalesa de la pretensió
  2. b) la classe d’acte o disposició impugnada
  3. c) el moment processal de la seva invocació

CINQUÈ: Per que per part de la que subscriu va emetre una opinió diferent en relació a diverses qüestions en la tramitació d’aquest expedient, com ara que es resolgués la reclamació prèvia presentada pels subinspectors abans de la interposició del recurs de drets fonamentals, que es notifiqués la resolució 251/2015, i que sembla ser que des de l’àrea de personal no es va fer, i per tant i per coherència la meva opinió no pot ser compartida amb el que ara es pretén resoldre.

Aquest es el meu parer de disconformitat amb la resolució de personal número 159/2015 de 22.05.2015 de la qual he de donar fe com a fedatària pública en l’exercici de les meves funcions.”

 


Deja un comentario

Your email address will not be published.