“Carta oberta a l’alcaldessa de Ciutadella” – menorca al día
Skip to content

“Carta oberta a l’alcaldessa de Ciutadella”

Un artículo de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella

Plaça des Born de Ciutadella.
Plaça des Born de Ciutadella.

Benvolguda Alcaldessa,

Assabentats a través dels mitjans de comunicació de la decisió d’aquest Ajuntament d’oferir un qüestionari a la ciutadania amb la finalitat de recollir opinions al voltant de la pretesa reforma de la Plaça des Born i vista la memòria explicativa que es pot consultar a la web del propi Ajuntament, ens dirigim a vostè amb la intenció de traslladar-li algunes reflexions que consideram importants per al seu coneixement i el de l’opinió pública de Ciutadella.

En primer lloc, l’any 2018 l’Ajuntament va demanar a SHA Martí i Bella l’elaboració d’un avantprojecte sobre la reordenació d’aquest espai, com ja havíem fet uns anys abans amb l’antic Alcasser Reial, avui Ajuntament, i del qual se n’ha desprès –no del tot amb el mateix esperit- la reforma que sembla ser que ha començat. Recordam aquest fet perquè en el seu moment (2018) la nostra entitat va respondre que no podia elaborar l’estudi de reforma de la Plaça des Born abans de finalitzar l’any a causa dels esforços que com a entitat organitzadora del XVI Congrés Internacional de la Pedra en Sec havíem d’afrontar durant aquells mesos, però que la nostra disposició era total si se’ns concedia un nou termini posterior. L’ Ajuntament no estava en disposició d’acceptar la nostra proposta donades les presses que sembla ser que tenia en aquell moment i que pel que ara veim, el 2021, no devien ser tantes. Amb aquest escrit volem exposar una proposta alternativa a la presentada pel consistori; proposta que creim que ha de ser valorada en el marc d’un diàleg necessari, decidit i pausat sobre un tema tan important com aquest.

Abans però, i en relació a la pretesa participació ciutadana, permeti Sra. Alcaldessa que li donem la nostra opinió. Evidentment que és necessària la participació ciutadana, però sempre a través dels conductes desitjables en democràcia i que passen per la societat civil organitzada a la qual els polítics i les seves actuacions es deuen. Aquest sistema adoptat per l’Ajuntament, ja massa vist, de fer participar de tant en tant a TOTHOM de les decisions que importen, sabem que duu habitualment que realment no compti l’opinió de ningú en concret. Amb açò no volem dir que no tengui dret a opinar qualsevol persona o entitat, però és clar que les opinions de calat en qualsevol tema són les que pugui tenir la societat civil entesa en la matèria. És més, entenem que la participació ciutadana, tal i com la planteja l’Ajuntament, a partir de preguntes directes i individuals, comporta el risc de respondre a propostes o aspiracions individuals, sense tenir en compte una visió de conjunt com a ciutat, és a dir, sense tenir en compte el bé comú.

Plano 1.

A Ciutadella existeix des de fa anys, si bé les seves funcions han estat als darrers anys certament relegades, la Comissió Municipal de Patrimoni Històric. Està formada, al marge de funcionaris i polítics, per representants dels col·legis d’arquitectes, aparelladors, associació de vesins, Església, associació de comerciants o la nostra entitat, entre d’altres, i té com a competència fonamental informar sobre les obres públiques que afectin el conjunt històric de Ciutadella. Sembla del tot raonable, per tant, entendre que és aquest organisme qui hauria de dur el pes de les decisions que afectin la principal plaça de la ciutat. Però, vostè ho sap, no és així.

Les entitats civils participants en la Comissió de Patrimoni, així com la resta d’integrants de la mateixa, van tenir coneixement el passat mes de maig de la proposta de reforma elaborada per l’arquitecte i membre d’aquesta comissió, el Sr. Jordi Pons. Una idea o avantprojecte que NO té RES del que finalment proposa l’Ajuntament de Ciutadella. Ens demanam si aquest fet té algun tipus de lògica en l’àmbit del pretès foment de la participació ciutadana, ja que aquesta proposta no ha estat debatuda ni s’ha tingut en compte per l’Ajuntament.

Profunditzar en aspectes tècnics ens duria a una llarga exposició que no és objecte d’aquest escrit, però alguns plantejaments inclosos al projecte d’aquest Ajuntament mereixen, al nostre parer, ser fermament qüestionats amb la sola pretensió d’evitar greus errors de difícil rectificació en el futur.

El primer que volem referir, si ens permet, és l’àmbit d’actuació en la Zona 3 (Bastió de sa Font, Muradeta fins davant el Col·legi Joan Benejam), en què es preveu la combinació d’ús per a vianants amb el trànsit rodat provinent de sa Muradeta. Consideram que es tracta d’un plantejament erroni per múltiples raons. En primer lloc, perquè impossibilita la llarga aspiració de convertir sa Muradeta en una zona per a vianants amb tan sols trànsit rodat per a residents i certs serveis imprescindibles, com per exemple els del Teatre des Born. En segon lloc, perquè
afectaria la zona en què més transit de vianants es pot preveure: Teatre des Born, Mirador des Port i futur passeig de circumval·lació de l’antic Alcasser Reial; tot açò agreujat pel fet de ser la via de circulació més estreta de la plaça i que més problemes entre vianants o vehicles presenta actualment. Tan sols fent referència al Teatre, s’hauria d’esmentar el problema que suposa una voravia tan estreta per a l’entrada i sortida de persones, encara més agreujat si parlam de les sortides d’emergència previstes a sa Muradeta (s’ha de fer esment que el funcionament normal del teatre en el futur suposarà la realització de funcions matinals, escolars, etc., no només ajustades al fosquet).

Restringir la circulació rodada per sa Muradeta amb autorització exclusiva per als residents de la zona requereix tan sols la voluntat municipal i es podria potenciar amb una operació molt simple (Veure plànol 1) a la plaça del Bastió de sa Font, concebuda per a vianants tal com preveu l’actual PEPCHAC. Aquesta proposta potenciaria el valor d’aquesta artèria panoràmica sobre es Pla de Sant Joan, conjunt emblemàtic de la nostra ciutat actualment en procés de recuperació. A més de convertir sa Muradeta en immillorable nexe d’unió entre els bastions de la muralla de Ciutadella, resoldria la qüestió de l’evacuació d’emergència del Teatre des Born. (Veure plànol 1). La proposta que planteja l’Ajuntament és il·lusòria, donat que no serà mai sa Muradeta, com es diu, l’única via de transit rodat de la plaça, ja que la Zona 1 (que contempla l’espai més ample de la plaça, on s’hi celebra el Caragol des Born, perquè ens entenguem), on es preveu un ús exclusiu per a vianants, no és factible alliberar-la del trànsit rodat perquè precisament en aquesta zona 1 s’hi troben la major part de negocis de la plaça, als quals s’ha de subministrar de serveis i mercaderies (Correus inclòs); a més és el pas necessari d’accés al nucli antic pel carrer Major des Born. Per tant, és clar que la plaça des Born tindrà el mateix trànsit rodat que té actualment, amb manco aparcaments i pot ser que amb algunes limitacions horàries, res més.

Plano 2.

Sembla molt més lògic i encertat alliberar la zona 3 (sa  Muradeta fins a l’Ajuntament) de trànsit rodat, tenint en compte que el subministrament dels únics tres negocis que es troben a la zona (bar del Cercle Artístic, Burguer King i Cas Cònsol) es podria habilitar des de la zona 1, com als altres negocis de la plaça, sense necessitat de circumval·lar-la. Precisament aquesta zona (1) delimitada per la vorera de Cas Comte, Can Salort, Can Vivó fins a Correus hauria de ser la zona prevista de trànsit rodat restringit per raó del ja exposat: servei i subministrament a TOTS els negocis de la plaça, entrada al carrer Major des Born i via de sortida dels residents de sa Muradeta, ja que l’entrada rodada al Born seria per algunes de les vies amb connexió a la Contramurada i Sant Nicolau.

Es pot parlar d’altres qüestions, com els aparcaments, que es podrien organitzar entre la zona compresa entre Correus (edifici que en la seva darrera versió no mereix un esforç especial de salvaguarda visual) i el passeig de Sant Nicolau; s’hi podrien habilitar un nombre de places d’aparcament públic raonable, una zona d’acompanyament i recollida d’alumnes del Col.legi Joan Benejam i els aparcaments municipals imprescindibles a escassos metres. (Veure plànol 2)

Aquestes són algunes de les qüestions importants que es desprenen d’aquest avantprojecte. N’hi ha d’altres que amb diàleg i bona voluntat és necessari valorar per fer realment des Born l’estendard urbà de Ciutadella.

Tot esperant merèixer la seva atenció, aprofitam per saludar-la ben atentament.


Deja un comentario

Your email address will not be published.