Skip to content

“Propostes del GOB Menorca per a les eleccions locals i autonòmiques”

Un artículo de GOB Menorca

Pla Verd.
Pla Verd.

El GOB Menorca ha redactat un document adreçat a les formacions polítiques que concorren a les properes eleccions per demanar el seu pronunciament públic sobre més d’un centenar de propostes, esperant que les tenguin ben presents en els seus programes electorals.

La gestió de les administracions públiques és molt important per aconseguir un marc idoni on economia i medi ambient es retroalimentin. Per a que sigui així, el GOB considera que s’han de treballar de manera prioritària una sèrie de qüestions que estan condicionant la situació actual i futura de Menorca. Aprofitant la proximitat de les eleccions autonòmiques, insulars i locals, l’entitat  presenta una sèrie de propostes que es consideren molt necessàries i assolibles dins la pròxima legislatura.

El document està estructurat en quatre grans apartats: Ordenació territorial, Recursos, Activitats econòmiques i Participació ciutadana i administració pública. Seguidament s’extracten algunes de les idees que conté:

– Es demana la planificació a nivell insular de la costa, i per tant reemprendre i concloure el Pla Insular de la Costa. Evitar l’arribada de contaminants a la mar. Facilitar la informació sobre la zonificació d’usos a les cales mitjançant aplicacions cartogràfiques.

– Es reivindica el manteniment del paisatge agrari com a valor fonamental de l’economia de Menorca, i per tant es sol·licita tancar les expectatives urbanístiques en el sòl rústic. Es considera que el sector agrari ha d’innovar i ha de diversificar la seva producció, però sempre de manera ambientalment integrada. El turisme rural s’ha de vincular al manteniment de l’activitat agrària.

– Es reclama èmfasi en les polítiques d’estalvi energètic, i el compliment de l’estratègia de descarbonització Menorca 2030. El PTI hauria de definir les condicions ambientals i paisatgístiques per a facilitar la integració dels parcs fotovoltaics i eòlics en rústic. S’ha de facilitar també la inversió d’institucions i ciutadania local en aquestes plantes, intentant evitar la concentració de la producció energètica en poques mans.

– Abordar la problemàtica de l’aigua amb una visió insular. Es creu molt necessari treballar en l’estalvi de l’aigua, millorant les infraestructures, revisant les tarifes i controlant els regadius. També s’ha d’actuar sobre la contaminació dels aqüífers i abordar les fonts conegudes que envien nitrats al subsol.

– S’ha d’incentivar el consum i la compra responsables, que incorporin criteris ambientals, de manera que es potenciïn els productes locals respectuosos amb el territori, amb el que s’estalvia energia, residus, recursos i s’eviten contaminacions. S’ha de treballar en la reducció de residus de tota mena i en la implantació de sistemes de recollida i tractament que permetin la seva valorització i redueixin al màxim el rebuig que acaba a l’abocador.

– S’ha de valorar i fomentar l’empreneduria des de l’òptica de l’economia social i l’economia circular. La indústria s’ha d’obrir a la transformació de matèries primeres de l’illa, innovant i cercant noves línies de negoci. S’han de potenciar els productes locals de qualitat amb el valor afegit de ser respectuosos amb el medi ambient. S’haurien de fomentar indústries de dietètica, herboristeria, parafarmàcia… Un altra camp a potenciar és el de les aplicacions informàtiques, que s’han de veure recolzades amb la millora constant de les infraestructures en telecomunicació.

– S’han de reconvertir els establiments i les zones turístiques amb criteris de reducció de places i d’adequació als paràmetres urbanístics vigents, amb els objectius de reduir pressió humana, disminuir l’impacte ambiental i augmentar la qualitat de l’oferta. El turisme ha d’invertir en diversificar el producte. S’ha millorar l’oferta en turisme de natura, senderisme, vela, submarinisme, gastronomia, patrimoni històric i arqueològic, etc. És important implicar a la societat en el debat sobre l’evolució del model turístic que necessita Menorca. S’ha d’estar atents als símptomes de massificació i cercar-hi solucions.

– Es demana un esforç en fomentar la implicació de tota la ciutadania en els problemes de la societat, incentivant la participació ciutadana i el paper de les organitzacions socials en la gestió d’activitats d’interès públic. Es reivindica la importància de les organitzacions no governamentals en la vertebració social. Es demana omplir de contingut molt més encara el ser Reserva de Biosfera.

Aquestes són només unes pinzellades, que esperam que us animin a llegir el document complet, i generar un debat constructiu sobre el futur de Menorca. En opinió del GOB, no hi ha futur econòmic possible sense potenciar una economia sostenible, social i solidària, que fugi de l’economia especulativa.


Deja un comentario

Your email address will not be published.